MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 07.01.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23223 (link)
Kuruluş
Madde l – 2547 sayılı Kanunun 7 (d/2) maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teş­kilat Yönetmeliği’nin Ek l inci maddesi uyarınca, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, bilgisayar, bilişim ve iletişim konularında araştırma ve geliştirmeler yapmak amacıyla “Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)” kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) “Üniversite”, Celal Bayar Üniversitesini,
b) “Rektör”, Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
c) “Merkez”, Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.
Amaç
Madde 3 — Merkezin amacı :
a) Bilgisayar bilimleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik konularda araştırma yapmak ve yaptırmak,
b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili uluslararası teknolojik ve endüstriyel gelişmeleri izle­mek ve ülkemize aktarmak,
c) Yayın, eğitim, danışmanlık, proje hazırlama ve bilgisayar üretimi gibi çalışmalar yapmak.
Çalışma Alanı
Madde 4 — Merkezin çalışma alanı ve görevleri şunlardır:
a) Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destek­lemek, düzenlemek,
b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğretim ele­manı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak,
c) Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı, ulusal veya uluslararası kuruluş­larla işbirliği yapmak,
d) Ülkemizin bilgisayar birimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak,
e) Bilimsel ve teknik çalışmalar çerçevesinde kongre, konferans ve bilimsel toplantı­lar düzenlemek ve yayın yapmak,
f) Üniversitenin bölüm ve birimleri arasındaki ortak kullanımda olan bilgisayar sis-temlerinin etkin kullanımı için gerekli işbirliğini sağlamak,
g) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek; gerekti-ğinde bu çalışmalar ile ilgili olarak sertifikalar vermek,
h) Celal Bayar Üniversitesine bağlı olan ve olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilgi iş­lem hizmetleri vermek, danışmanlık yapmak, proje hazırlamak ve bilgisayar bakım-onarım ve üretimi yapmak,
i) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uy­gun diğer çalışmaları yapmak.
 
Örgütlenme ve Yönetim
Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Müdür.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 6 – (Değişik:RG-4/9/2008-26987)
Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
 Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşerek hazırlamak,
c) Yürütülecek projelerle ilgili çalışma ilkelerini belirlemek, gerekli çalışma grupla­rını ve laboratuvar ortamını sağlamak,
d) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, bilimsel toplantılara katılma ve ya­yın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak,
f) Müdürün önerisi üzerine, merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
g) Üniversitenin bölüm ve birimlerindeki bilgisayar iç yapılaşmalarındaki uyulması gereken standartları ve bu sistemler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri be­lirlemek ve gerekli işbirliğini sağlamak,
h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Merkez Müdürü
Madde 8 — Merkez Müdürü, tercihen Öğretim Üyesi olmak üzere öğretim elemanla­rı arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Süresi biten müdür tekrar gö­revlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Mü­dürü kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri arasından en çok iki Merkez Müdür Yardımcısı atar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet, altı aydan fazla sürerse yeni bir merkez müdürü atanır.
Müdürün Görevleri
Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek,
c) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Merkezin idarî ilişkilerini yürütmek ve bütçe teklifini Yönetim Kurulunda görüşüp hazırlayarak Rektöre sunmak,
Merkez Müdürü merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.
Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri ya­parlar.
Mali hükümler
Madde 10 — Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,
b) Kamu, özel sektör, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağış ve yardımlar,
c) Kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerle rapor, proje, bilgisayar vb. mal ve hizmet üretiminden sağlanan gelirler,
d) Yayın gelirleri,
e) Merkezin faaliyet ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri,
f) Döner sermaye gelirleri.
Madde 11 — Merkezin giderleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanı ile ilgili faaliyet konularının araştırılması, gerçekleştirilmesi ve uygulanması için yapılacak giderler,
b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili uygulama ve eğitimin gerektirdiği giderler,
c) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile amaca uygun faaliyetler için yapılacak diğer harcamalar,
Madde 12 – Merkezin döner sermaye kapsamında yer alan hizmetlerinde Döner Ser­maye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 13 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yüksek Öğretim Kanunu, ilgi­li yönetmelikler ve genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
İta Amiri
Madde 14 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Yürürlük
Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.